CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”
Instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș
ro  |  en
Home Despre noi Regulament de funcționare

Centrul de Cultură Brătianu

Anexa 3 la Hot nr. 181/30.09.2015

 

REGULAMENT

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI  DE  CULTURĂ “ BRĂTIANU” 

 

 

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

          Art. 1  – Centrul cultural, denumit în continuare Centrul, este instituţia publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii  de  la bugetul de stat/ judeţean /local, de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş.

          Art. 2  – Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu cele ale propriului Regulament Intern elaborat.

          Art. 3 – Centrul are sediul în imobilul situat în Ştefăneşti, str. Aleea Staţiunii, nr. 37, judeţul Argeş.

Capitolul II

Scopul şi obiectul de activitate

 

          Art. 4 (1)– Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente, valorificării culturii tradiționale și a reperelor istorice, urmărind cu consecvenţă:

·        elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

·        conservarea şi transmiterea valorilor istorice, morale, artistice şi culturale ale comunităţii pe raza căreia funcţionează, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

·        păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local;

·        stimularea creativităţii şi talentului;

·        realizarea de proiecte și programe pentru păstrarea identității și promovarea moștenirii culturale și politice a familiei Brătianu;

·        dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.

          (2) Centrul de Cultură “Brătianu” desfăşoară în subsidiar şi  o activitate de alimentaţie publică şi cazare, conform Ordinului Ministrului Culturii                            nr. 518/05/04/1993, art. 4,  unde se enumeră printre alte atribuţii  ale Centrului de Cultură “Brătianu” şi următoarea “ desfăşoară activităţi autofinanţate în domeniul alimentaţiei publice şi a prestărilor de servicii.”

         ( 3)  Centrul de Cultură  “Brătianu”  desfăşoară activităţi  de vânzare a produselor de promovare  în cadrul programului de vizitare . Acestea au ca scop prezentarea imaginii  instituţiei pe plan local , naţional şi internaţional .

          Art. 5 Centrul are următoarele atribuţii principale:

-educarea ştiinţifică şi artistică a publicului prin programe specifice;

-elaborarea şi editarea de studii , publicaţii şi materiale documentare;

-colaborarea cu fundaţii, universităţi române şi străine, în vederea cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti;

-îmbogăţirea patrimoniului instituţiei prin donaţii, achiziţii;  

-organizarea de tabere de creație (artă populară)

-organizarea de activități în conformitate cu art. 4;  

          Art. 6 Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, Centrul colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii                        non-guvernamentale, persoane   juridice de drept public şi/sau  privat  precum şi cu persone fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup ( etnice, politice, religioase, etc.)

Capitolul III

Patrimoniul

 

          Art. 7 (1) Patrimoniul Centrului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, pe care le adminstrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei.

         (2) Patrimoniul Centrului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.

         (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.              

Capitolul IV

Personalul şi conducerea

 

          Art 8  (1) Personalul Centrului se structurează în personal de conducere şi personal de specialitate.

          (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului Centrului se realizează în condiţiile legii.

          Art. 9 (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi  sunt aprobate de Consiliul Judeţean Argeş prin hotărâre.

         (2) Atribuţiile personalului încadrat  în cadrul Centrului sunt cele prevăzute în  fişele de post.

          Art. 10 (1) Centrul este condus de un manager, numit prin concurs, conform legislației în vigoare.

          (2) Managerul are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;

b) asigură condiţiile de îndeplinire şi  respectare a criteriilor de autorizare și funcționare a instituţiei;

c) elaborează programele de activitate;

d) este ordonator terţiar de credite;

 e)hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

f.) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;

g.) informează anual Consiliul Judeţean asupra realizărilor (prin raportul de activitate) şi obiectivelor stabilite şi propune măsurile necesare pentru  desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii   proiectelor;

h) informează trimestrial Consiliul de Administraţie asupra realizării    obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce,  stabilind    împreună   cu    acesta   măsuri    pentru    îmbunătăţirea   activităţii;

i) întocmeşte fişele de post prevăzute în structura organizatorică şi    urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete   ale personalului din subordine;

          (3) În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii.

În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată de manager prin decizie scrisă, cu aprobarea ordonatorului secundar de credite.

          Art. 11  (1) Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de Administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ, organizat în conformitate cu prevederile legale.

          (2) Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

-preşedinte - managerul Centrului;

-membri - un reprezentant al președintelui Consiliului Judeţean Argeş, un reprezentant al Consiliului Judeţean Argeş, trei salariaţi ai Centrului de Cultură „Brătianu”;

 -secretar -   prin   rotaţie,   unul   din   membrii   Consiliului    de   Administraţie, numit de preşedinte.

          Art.12 Consiliul de Administraţie îşi  desfăşoară activitatea după cum urmează:

·        se întruneşte la sediul Centrului, o dată pe lună sau de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

·        este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi;

·        Consiliul de Administraţie este prezidat de preşedinte;

·        dezbaterile Consiliului de  Administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului;

·        dezbaterile se consemnează în procesul - verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, semnat de către toţi cei prezenţi la şedinţă;

·                procesul - verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările consiliului.

          Art. 13 (1) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:

-analizează şi aprobă programele de activitate, propunând direcţiile de dezvoltare ale Centrului;

-aprobă colaborările Centrului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;
-aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea aprobării bugetului de către Consiliul Judeţean Argeş, iar după aprobarea lui defalcarea pe activităţi specifice;

- analizează, propune modificări și supune  aprobării  Consiliului  Judeţean Argeş:  statul de funcţii  al   instituţiei, organigrama și ROF-ul ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale  instituției;

- aprobă Regulamentul Intern al instituţiei;

-hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi  aprobă tematica de concurs;

-urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

-stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

          (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri.

 

Capitolul V

Bugetul de venituri şi cheltuieli

 

          Art. 14 Cheltuielile curente  şi de capital ale Centrului de Cultură Brătianu se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat/judeţean /local, prin Consiliul Judeţean Argeş.

          Art.15  Veniturile extrabugetare se realizează din activităţi realizate direct de instituție, şi anume din: închirieri de spaţii şi bunuri mobile; valorificarea unor lucrări realizate în cadrul activităţilor culturale şi de educaţie permanentă; editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie, pe orice fel de suport, din domeniul istoric, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prestarea unor servicii şi/sau activităţi culturale sau de educaţie permanentă, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, potrivit legii; derularea unor proiecte şi programe cultural educative în parteneriat sau în colaborare cu alte instituţii din ţară sau străinătate; prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Capitolul VI

Atribuţiile compartimentelor din cadrul  Centrului de Cultură  „Brătianu ”

 

                    Art. 16  Compartimentul strategie culturală :

 

·        realizează programul cultural aprobat prin hotărâre de Consiliului Județean Argeș;

·        participă la stabilirea obiectivelor generale în cadrul programului anual şi a proiectelor culturale pe termen lung şi scurt;

·        derulează proiecte și programe pentru păstrarea identității istorice și promovarea moștenirii culturale și politice a familiei Brătianu;

·        organizează acţiuni de educaţie permanentă ;

·        participă la activitatea de dezvoltare a patrimoniului centrului, având responsabilitatea directă în munca de identificare și selecţionare a fondului de carte;

·        gestionează partea de patrimoniu muzeal din instituţie ;

·        participă periodic la inventarierea valorilor muzeale din subgestiuni, semnalând lipsurile sau plusurile;

·        verifică starea de conservare a obiectelor din patrimoniul muzeal;

·        întocmeşte documentele necesare privitoare la mişcarea temporară a obiectelor din patrimoniu (expoziţii, împrumuturi de orice natură);

·        participă la activităţile de integrare în colecţii a noilor achiziţii- cărți, fotografii, documente despre Brătieni, filme documentare, înregistrări audio;

·        se ocupă de îmbogățirea și diversificarea de expoziţii permanente sau temporare;

·        elaborează materiale de promovare;

·        elaborează programe speciale de îndrumare şi de activităţi istorice de valorificare și promovare a familiei Brătianu;

·        coordonează activitatea de îndrumare a vizitatorilor, conduce efectiv grupurile de vizitatori în centru ;

·        participă efectiv la mediatizarea activităţii Centrului de Cultură “Brătianu”

          Art. 17 Biblioteca Centrului de Cultură „Brătianu”:

-biblioteca instituţiei funcționează în cadrul compartimentului strategie culturală

-asigură serviciile de bibliotecă oferite publicului în scopul satisfacerii intereselor de lectură, a diversificării serviciilor de bibliotecă ;

-este organizată şi funcţionează în conformitate cu normele biblioteconomice a activităţilor de difuzare a publicaţiilor prin  consultare la sală ;

-activitățile legate de organizarea biblotecii se referă la planificarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor de bibliotecă, stabilind măsuri de modernizare;

         Art. 18 Misiunea bibliotecii instituţiei se referă la  :

-îmbunătaţirea relaţiei cu beneficiarii prin organizarea de manifestări educative, culturale şi ştiinţifice specifice;

-dezvoltarea fondului documentar care să satisfacă cât mai eficient cerinţele beneficiarului ;

          Art. 19 :  Reglementări privind accesul cititorilor :

          (1) utilizatorii sunt obligaţi să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă;

          (2) în incinta bibliotecii sunt interzise fumatul, consumul de alimente şi băuturi;

          (3) la intrarea în bibliotecă cititorii sunt obligaţi să-şi închidă telefoanele mobile ;

          (4) utilizatorii au obligaţia să folosească adecvat mobilierul şi celelalte bunuri din sală, fără a le produce deteriorări ;

          Art. 20  : Compartimentul resurse umane marketing, achiziţii publice :

·        întocmeşte notele de fundamentare privind necesitatea organizării concursurilor de angajare şi a examenelor de promovare ;

·        întocmeşte statul de funcţii şi organigrama instituţiei ;

·        organizează şi coordonează activitatea de recrutare a personalului şi de angajare a acestuia ;

·        asigură organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi de promovare a personalului ;

·        elaborează anunţurile privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi asigură publicarea acestora ;

·        colaborează cu instituţiile  abilitate , anunţând periodic  numărul de posturi vacante din cadrul instituţiei;

·        întocmeşte dosarul de angajare pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs;

·        întocmeşte planificarea cursurilor de formare profesională;

·        întocmeşte actele adiţionale la CIM şi urmăreşte semnarea acestora de către cele două părţi ( angajat şi angajator ) ;

·        completează registrul electronic de evidenţă al salariaţilor;

·        urmăreşte întocmirea fişei postului pentru fiecare salariat, asigură înmânarea unui exemplar  titularului şi o ataşează ca anexă  la contractul individual de muncă ;

·        îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de manager specifice domeniului de activitate ;

·        elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;

·        elaborează notele de fundamentare privind necesitatea achiziției de bunuri și servicii;

·        elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

·        îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 ;

·        propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;

·        elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;

·        înaintează Consiliului Județean adresele de solicitare și urmărește aprobarea acestora pentru serviciile de alimentație publică și cazare;

·        se ocupă la cerere de achiziția serviciilor de alimentație publică și hoteliere conform tarifelor aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean Argeș

·        asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;

·        asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;

·        colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);

·        urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;

·        asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;

·        operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;

·        asigură interfaţa privind comunicarea şi corespondenţa dintre conducerea instituţiei şi parteneri interni şi externi, colaboratori, alte administraţii, organizaţii;

·        asigură activitatea de relaţii publice a instituţiei;

·        asigură activitatea specifică domeniului marketing;

·        acţiuni de promovare a instituţiei.

          Art. 21 : Compartimentul financiar contabil :

-în ceea ce priveşte operaţiunile de trezorerie:

·        întocmeşte documente de plată pentru operaţiunile financiare potrivit reglementărilor în vigoare;

·        întocmeşte documentele necesare angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor în limitele prevederilor bugetare ;

·        efectuează ridicări şi depuneri de numerar din şi în conturile proprii ;

·        efectuează plata drepturilor băneşti ale salariaţilor;

-în ceea ce priveste obligaţiile fiscale :

·        răspunde de îndeplinirea obligaţiilor fiscale ;

-în ceea ce priveşte bugetul :

·        în baza analizelor economice face propuneri în vederea fundamentării şi elaborării proiectului bugetului  de venituri şi cheltuieli;

·        urmăreşte execuţia bugetului ;

·        ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;

- în ceea ce priveşte alte activităţi financiare :

·        întocmeşte şi verifică decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna şi transportul salariaţilor aflaţi în delegaţie ;

·        valorifică deconturile privind cheltuielile efectuate cu numerar;

·        calculează drepturile băneşti cuvenite salariaţilor;

·        întocmeşte documentele de plată către unităţile bancare;

·        întocmeşte fişele fiscale;

·        eliberează adeverinţe ce cuprind câştigurile salariale realizate de salariaţi;

·        întocmeşte note contabile , fişe de conturi, analizează soldurile conturilor;

·        evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului consemnate în procesele verbale de inventariere;

·        urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor conform reglementărilor legale ;

·        asigură aplicarea legislaţiei în acest domeniu şi aduce la cunoştinţa conducerii  apariţia unor situaţii financiare neprevăzute;

·        îndeplineşte orice alte atribuţii prezente de lege sau stabilite de managerspecifice domeniului de activitate ;

          Art. 22 Persoana care deţine viza CFP se subordonează managerului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

-coordonează activitatea financiar - contabilă şi de salarizare;

-exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar  preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar - contabile;

-organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale  patrimoniului instituţiei;

-propune măsuri pentru îmbunătăţirea   activităţii   financiar -contabile a instituţiei;

-participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;

-îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii.

 

Capitolul VII

Program de funcţionare şi audienţe

 

          Art. 23 : Programul de funcţionare este :

-  luni-joi : 8.00-16.30

-vineri :  8-14.00

          Program de vizitare :

-luni- vineri: 8.00-16.00

-sâmbătă şi duminică : 9.00 -17.00

 

          Art. 24 : Programul de audienţe :

-marţi : 13.30-15.30

 

Dispoziţii finale

 

          Art. 25 (1) Centrul dispune de ştampilă proprie.

          (2) Centrul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale: actul normativ de infiinţare;  documentele financiar - contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi alte situaţii statistice;  corespondenţa;

alte documente, potrivit legii.

          Art. 26 (1)  Prezentul Regulament  se  completează de drept,  cu   actele normative în vigoare.

          (2) În temeiul prezentului Regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în termen de 30 de zile de la adoptare, managerul elaborează Regulamentul Intern al instituţiei şi îl supune spre aprobare Consiliului de Administraţie.

          (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament vor fi propuse de către manager Consiliului de Administrație în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Argeş.

 

 

                  

 

Noutăți și evenimente

23.11.2017 - Simpozionul național Brătienii în istoria românilor, ediția a XIX-a
onsiliul Județean Argeș prin Centrul de Cultură „Brătianu” va organiza în data de 24 noiembrie 2017,...
Continuare


25.10.2017 - Simpozionul național In memoriam: Dinu Pillat, ediția a IV-a
Consiliul Județean Argeș prin Centrul de Cultură „Brătianu” va organiza în data de 26 octombrie 2017...
Continuare


18.10.2017 - Anunț
Stimați vizitatori, vă anunțăm că în zilele de 22,23 octombrie 2017 la instituția noastră se vor efe...
Continuare


© 2013 CENTRUL DE CULTURĂ "BRĂTIANU"